Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 188 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng chính sách tiền lương công chức hành chính và định hướng cải cách cho giai đoạn tới

NGUYỄN THỊ THUẬN, VŨ HỒNG PHONG

Tóm tắt


    Bài viết này hướng vào phân tích thực trạng chính sách tiền lương công chức hành chính (CCHC) hiện hành, thực trạng tiền lương - thu nhập của công chức hành chính và những tác động của chính sách tiền lương công chức hành chính hiện hành đến thái độ, tinh thần làm việc và chất lượng của công chức hành chính. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp cải cách tiền lương công chức trong giai đoạn tới.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012