Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 187 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh tế Việt Nam năm 2012 và một số đề xuất năm 2013

NGUYỄN ĐÌNH LUẬN

Tóm tắt


   Năm 2012 sẽ qua đi và năm 2013 đến, đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều thách thức, nhưng bên cạnh đó có nhiều thuận lợi và cơ hội được mở ra. Bài viết này tác giả phân tích khái quát một số chỉ tiêu chính, đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2012, cũng như bối cảnh thế giới năm 2012 nhằm dự báo và đề xuất một số kiến nghị ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2013.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012