Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 193 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giá trị cảm nhận của sinh viên về dịch vụ đào tạo văn bằng đại học thứ hai ở các trường đại học

Bùi Thị Thanh

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm khám phá và định vị các thành phần giá trị cảm nhận của sinh viên về dịch vụ đào tạo văn bằng đại học thứ hai ở các trường đại học. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 588 sinh viên đang theo học văn bằng đại học thứ hai ở các trường đại học tại TP. HCM. Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa trên nghiên cứu giá trị cảm nhận của Petrick (2002), của Sheth et al (1991) và kế thừa các kết quả nghiên cứu giá trị cảm nhận trong lĩnh vực dịch vụ đào tạo của LeBlanc và Nguyen (1999). Độ tin cậy và giá trị của thang đo được kiểm định bằng hệ số Cronbach's alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy, giá trị cảm nhận của sinh viên về dịch vụ đào tạo văn bằng đại học thứ hai gồm bảy thành phần xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần như sau: giá trị tiền tệ (β=0,378), giá trị tri thức (β=0,361), giá trị chất lượng (β=0,286), giá trị chức năng (β=0,240), giá trị điều kiện (β=0,234), giá trị hình ảnh (β=0,179) và giá trị xã hội (β=0,077).    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012