Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 193 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình hình thực hiện Bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam theo quyết định Số 315/QĐ-TTg và một số ý kiến đề xuất

Phạm Thị Định

Tóm tắt


Nông nghiệp là ngành sản xuất quan trọng ở Việt Nam. Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp ở nước ta lại thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều rủi ro do thiên tai, bệnh dịch gây ra. Vì vậy, nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm nông nghiệp đối với ngành sản xuất nông nghiệp nói riêng, đối với nền kinh tế nói chung, tháng 03/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định sô 315/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2011- 2013. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định, việc triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đạt được kết quả rất khiêm tốn. Bài viết này tập trung phân tích tình hình triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định 315, từ đó đưa ra một số ý kiến đề xuất để việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở nước ta đạt được kết quả như mong đợi.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012