Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 193 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Triển khai quản trị quan hệ khách hàng - kinh nghiệm Quốc tế và bài học cho các Doanh nghiệp ở Việt Nam

Vũ Ngọc Xuân

Tóm tắt


Trong thời đại cạnh tranh toàn cầu ngày càng cao hiện nay, ngày càng có nhiều tổ chức, doanh nhiệp nhận ra vai trò trung tâm của khách hàng. Vì vậy, các doanh nghiệp ngày càng đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực để quản lý tốt hơn khách hàng của mình. Có nhiều dự án về quản trị quan hệ khách hàng (CRM) được các doanh nghiệp Việt Nam triển khai. Bài viết này đề cập đến việc triển khai quản lý quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Thái Lan, thực trạng về CRM và rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012