Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 193 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước - Một số vấn đề về nguyên tắc và phương pháp tiếp cận

Nguyễn Mạnh Quân

Tóm tắt


Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một chủ trương đầy thách thức, bởi cho đến nay đây là một đối tượng nghiên cứu gây nhiều tranh cãi nhất. Những quan điểm về DNNN do tình trạng kém hiệu quả (quan điểm kinh tế) nên cần loại bỏ không thể bác bỏ được vai trò không thể phủ nhận của DNNN đối với sự phát triển kinh tế của quốc gia (quan điểm chính sách). Bằng chứng về lý thuyết và thực tiễn ủng hộ cả hai quan điểm trên. Sự chuyển đổi cơ chế kinh tế dẫn đến những thay đổi về vai trò, chức năng của DNNN. Mặt khác, các nghiên cứu từ cách tiếp cận quản lý về DNNN là rất hạn chế. Hệa quả là nhận thức về DNNN chưa hoàn toàn theo kịp với những thay đổi cần có đối với DNNN. Điều này làm cho việc tái cấu trúc DNNN càng gặp nhiều khó khăn. Không nhằm cung cấp thêm các bằng chứng về thực trạng DNNN, bài viết này tập trung vào việc làm rõ thêm về nhận thức theo quan điểm quản lý đối với DNNN trong cơ chế kinh tế thị trường, cũng như đề xuất một số phương hướng giải pháp cho quá trình tái cấu trúc DNNN ở Việt Nam.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012