Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 6 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những hạn chế và hướng tháo gỡ để đẩy mạnh hình thức hợp tác công tư trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG THÁI, ThS. NGUYỄN ĐỖ TRUNG

Tóm tắt


     Ðầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức hợp tác công -tý (Public Private Partnership-PPP ) là chủ ðề ðýợc nhiều ngýời quan tâm. Chính phủ ðã nhận thấy đầu tư phát triển hạ tầng theo hình thức PPP là hướng đi đúng đắn, tối ýu hóa hiệu quả ðầu tý và cung cấp dịch vụ công cộng chất lýợng cao. Chương trình thí ðiểm mô hình PPP thực hiện trong thời gian qua ðã khẳng ðịnh ðýợc một số tác ðộng tích cực. Tuy nhiên còn khá nhiều vấn ðề hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai mô hình PPP. Bài viết này ðề cập tới những hạn chế, bất cập và hýớng tháo gỡ nhằm đẩy mạnh hình thức PPP trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818