Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 6 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích, đánh giá các nhân tố rủi ro kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ ở Việt Nam

ThS. NCS. NGUYỄN VĂN CHÂU, PGS. TS. BÙI NGỌC TOÀN

Tóm tắt


    Bài báo này trình bày kết quả khảo sát chính thức 51 nhân tố rủi ro (NTRR) trong thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ (XDCTGTĐB) ở Việt Nam. Từ đó tiến hành tính toán xếp hạng các NTRR, phân tích đánh giá các NTRR có điểm chỉ số rủi ro (Risk Index Score-RIS) cao nhất. Đặc biệt, nghiên cứu đã tìm ra 4 nhóm NTRR chính và sau đó đi sâu phân tích đánh giá các NTRR kỹ thuật, nhằm mục đích phục vụ cho việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp ứng phó đối với các NTRR kỹ thuật này sẽ được thực hiện trong các nghiên cứu tiếp theo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818