Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 6 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích chuyển động mô hình xe một bánh 9 bậc tự do

TS. PHẠM HOÀNG VƯƠNG, TS. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Tóm tắt


    Trong nghiên cứu này, mô hình xe một bánh với 9 bậc tự do được xây dựng và phân tích chuyển động với các ràng buộc cho trước. Hệ phương trình vi phân chuyển động của mô hình được thiết lập và giải tự động trên phần mềm Matlab. Kết quả phân tích chỉ ra một hướng mới trong việc ứng dụng phần mềm để mô phỏng và giải các bài toán động lực học của cơ hệ nhiều bậc tự do.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818