Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 6 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu ảnh hưởng tăng áp tới đặc tính cháy HCCI trên động cơ một xilanh sử dụng nhiên liệu n-heptane

KS. ĐỖ VĂN TRẤN, ThS. KHƯƠNG THỊ HÀ, TS. TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Tóm tắt


    Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu mô phỏng đặc tính cháy HCCI của động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu n-heptan khi tăng áp. Nghiên cứu được thực hiện trên phần mềm mô phỏng AVL - BOOST. Động cơ sử dụng cho nghiên cứu là động cơ một xilanh AVL 5402 với đường nạp được cải tiến và được lắp thêm bộ tăng áp tuabin-máy nén. Chế độ mô phỏng là tốc độ 2000 vòng/phút, lượng nhiên liệu chu trình thay đổi từ 10 mg đến 11,2 mg với bước thay đổi 0,4 mg, ứng với mỗi giá trị của lượng nhiên liệu chu trình áp suất khí nạp biến thiên từ 1 bar đến 1,3 bar. Kết quả nghiên cứu cho thấy thời điểm bắt đầu cháy diễn ra sớm hơn và công suất động cơ tăng khi tăng áp suất nạp và tăng tải.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818