Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 6 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tính toán thiết kế dầm bê tông cốt thép chịu lực cắt - uốn kết hợp

PGS. TS. NGUYỄN NGỌC LONG, TS. NGÔ VĂN MINH, ThS. NCS. NGUYỄN XUÂN LAM, KS. TRẦN NGỌC HÒA, KS. VŨ BÁ THÀNH

Tóm tắt


    Hiện tại, việc tính toán thiết kế kết cấu nhịp dầm bằng bê-tông cốt thép và bê tông cốt thép ứng suất trước thường được tiến hành một cách đơn giản thông qua việc so sánh mô-men (hoặc lực cắt) tính toán lớn nhất xuất hiện trên dầm với mô-men ( hoặc lực cắt) giới hạn của mặt cắt chịu uốn bất lợi nhất. Việc kiểm toán như vậy về cơ bản chỉ đúng cho mặt cắt chịu uốn hoặc chịu cắt thuần túy, những dạng chịu lực rất ít xuất hiện trong thực tế. Vì thế trong bài báo này, chúng tôi đưa ra cách tính toán thiết kế dầm bê tông cốt thép chịu lực cắt và uốn kết hợp để phù hợp với các cấu kiện bê tông cốt thép thường gặp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818