Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 6 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tương tác giữa cọc đóng bê tông cốt thép với nền đồng nhất trong móng công trình cầu

ThS. TRỊNH TRUNG TIẾN, TS. PHẠM VĂN THOAN

Tóm tắt


     Bài báo trình bày lý thuyết căn bản nghiên cứu về mối quan hệ tương tác giữa các cọc đóng bê tông cốt thép với nhau và với đất nền đồng nhất, các mô hình nền và phần mềm phân tích. Đồng thời, các tác giả đã đưa ra ví dụ khảo sát, kết quả và kết luận khi nghiên cứu mối quan hệ này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818