Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 6 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân phối lại áp lực đất do chuyển vị của công trình bến cảng

PGS. TSKH. NGUYỄN NGỌC HUỆ

Tóm tắt


     Phân phối lại áp lực đất khi công trình bến cảng có biến dạng - điều này luôn luôn xẩy ra trong quá trình xây dựng và khai thác cảng biển là một bài toán khó. Để nhận được biểu đồ áp lực đất gần sát với thực tế khi xảy ra sự phân phối lại áp lực do chuyển vị công trình, tác giả đã đề xuất phương pháp giải quyết trên cơ sở lý thuyết về môi trường đất kết hợp việc điều chỉnh bằng các hệ số được rút ra từ nghiên cứu thí nghiệm. Đây là phương pháp lý thuyết kết hợp thực nghiệm nhằm giải một trong những bài toán khó của cơ học đất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818