Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 6 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu hiện trường đặc trưng thống kê của cường độ bê tông và kích thước các công trình cảng

TS. NGUYỄN VI

Tóm tắt


     Bài báo nêu sự cần thiết cập nhật tư duy thiết kế các công trình bến cảng theo quan điểm của lý thuyết độ tin cậy, trình bày các kết quả nghiên cứu hiện trường xác định các tham số thống kê chủ yếu của cường độ bê tông và các kích thước công trình bến phục vụ thiết kế công trình theo độ tin cậy.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818