Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa của thuyền viên

TS. NGUYỄN KIM PHƯƠNG, ThS PHAN VĂN HƯNG

Tóm tắt


    Năng lực giao tiếp liên văn hóa trong hàng hải ngày càng được quan tâm. Thuyền viên cần được trang bị kiến thức về văn hóa, giao tiếp để đối phó với sự đa dạng trong cách thức tuyển dụng, phương pháp lãnh đạo và đặc biệt là cách ứng xử của những đồng nghiệp đa quốc tịch. Vì vậy, bài báo này nêu và giải thích một số phương pháp phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa của người đi biển để giúp họ có thể sống và làm việc một cách hiệu quả, an toàn trên tàu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818