Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết kế các sản phẩm mới cho ngành Vận tải đường sắt

ThS. NCS. HOÀNG THỊ HÀ

Tóm tắt


     Bài báo tiến hành nghiên cứu các giai đoạn trong quá trình thiết kế sản phẩm mới, các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm hàng hóa. Từ đó, nghiên cứu áp dụng để thiết kế các sản phẩm mới cho ngành Vận tải đường sắt. Việc thiết kế các sản phẩm mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành vận tải đường sắt, nó giúp cho ngành trong quá trình tồn tại, phát triển và ngày càng nâng cao vị thế của mình trên thị trường vận tải.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818