Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thống nhất chế độ trách nhiệm mới của MTO trong vận tải đa phương thức

TS. DƯƠNG VĂN BẠO

Tóm tắt


     Bài báo hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về vận tải đa phương thức, người kinh doanh vận tải đa phương thức  (Multimodal Transport Operator - MTO) và các chế độ trách nhiệm của MTO. Bài báo đã phân tích những ưu nhược điểm và bất hợp lý về các chế độ trách nhiệm của MTO. Từ đó, đề xuất phương hướng thống nhất về một chế độ trách nhiệm của MTO trong vận tải đa phương thức ở Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế và bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp cho cả MTO và chủ hàng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818