Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu ảnh hưởng của đường đến hiệu quả phanh ô tô bằng mô hình một dãy phi tuyến

ThS. VŨ THÀNH NIÊM, Ths. TẠ TUẤN HƯNG

Tóm tắt


      Trong quá trình chuyển động, ô tô thường mất ổn định và gây tai nạn giao thông khi phanh. Vì vậy, để nâng cao an toàn chuyển động cần nâng cao hiệu quả phanh. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phanh là chất lượng mặt đường đặc trưng bởi hệ số bám. Bài báo này đưa ra một số kết quả khảo sát ảnh hưởng của hệ số bám đến hiệu quả phanh trong trường hợp phanh trong đường vòng và quay vòng khi phanh sử dụng mô hình một dãy phi tuyến.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818