Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu thực nghiệm xác định lực căng động trong cáp hàng của cổng trục phục vụ lao lắp dầm cầu Super-T

PGS. TS. NGUYỄN VĂN VỊNH, ThS. NCS. BÙI THANH DANH

Tóm tắt


     Bài báo trình bày tóm tắt các kết quả đo đạc thực nghiệm nhằm xác định lực căng động trong một nhánh cáp của cụm tời nâng hàng trên  cổng trục lắp đặt tại xà mũ trụ cầu phục vụ lao lắp dầm cầu SUPER-T. Từ đó đưa ra các nhận xét, kết luận về qui luật thay đổi của lực căng cáp nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật  để nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị này.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818