Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tích lũy và điều tiết nước trước công trình thoát nước đường ô tô trong điều kiện Việt Nam

TS. DƯƠNG TẤT SINH

Tóm tắt


      Ở Việt Nam, phương pháp đã biết trong tính toán công trình thoát   nước ngang đường ô tô, có xét đến hiện tượng tích lũy nước trước công trình, chưa phải là tổng quát cho mọi hình dạng dòng chảy lũ. Vì vậy, trong bài viết này tác giả đề xuất bổ sung tính toán tích lũy và điều tiết nước trước công trình thoát nước ngang đường cho hình dạng lũ còn thiếu nhưng thường xảy ra với điều kiện địa hình và khí hậu Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818