Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân định trách nhiệm của các bên liên quan trong vận chuyển hàng hóa bằng container

TS. ĐẶNG CÔNG XƯỞNG

Tóm tắt


     Bài báo giới thiệu chung về vận chuyển container và các phýõng pháp gửi hàng bằng container. Trên cõ sở các Công ýớc quốc tế vận chuyển hàng hóa bằng ðýờng biển, bài báo phân ðịnh rõ trách nhiệm của các bên liên quan: ngýời gửi hàng, ngýời chuyên chở, ngýời nhận hàng trong công tác vận chuyển container. Qua ðó, các chủ thể liên quan ðến vận chuyển container của Việt Nam có thể tham khảo nhằm ðáp ứng yêu cầu của hội nhập dịch vụ vận tải biển.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818