Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu các giải pháp huy động vốn từ khu vực tư nhân vào phát triển Đường sắt Việt Nam.

ThS. PHẠM QUANG TÚ

Tóm tắt


       Trong lịch sử phát triển trên 130 năm của mình, vận tải đường sắt Việt Nam đã có thời kỳ chiếm thị phần lớn nhất trong vận tải của cả nước, có nhiều năm đạt 40 -45%. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thị phần vận tải đường sắt ngày càng giảm sút, đến nay chỉ đạt khoảng 2 - 3% về vận tải hành khách và 5 - 6% về vận tải hàng hóa. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút nghiêm trọng nêu trên là do hệ thống kết cấu hạ tầng, đầu máy toa xe đường sắt đã quá cũ, lạc hậu công nghệ do nhiều năm không được đầu tư đúng mức và trong tương lai nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và vốn tự có của đường sắt để đầu tư cũng sẽ rất khó khăn. Vì vậy, cần huy động vốn từ ngoài đường sắt.

      Bài báo trình bày các giải pháp huy động vốn từ khu vực tư nhân cho đường sắt thông qua nghiên cứu kinh nghiệm của đường sắt Nhật Bản khi tiến hành tư nhân hóa đường sắt quốc gia.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818