Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tính toán hàm lượng các chất ô nhiễm trong khí thải động cơ diesel bằng phần mềm diesel-RK

ThS. PHAN ĐẮC YẾN, TS. NGUYỄN TRUNG KIÊN

Tóm tắt


     Bài báo giới thiệu mô hình tính toán hàm lượng các chất ô nhiễm (NOx, PM) trong khí thải động cơ diesel trong phần mềm Diesel-RK, sử dụng phần mềm để tính toán hàm lượng các chất ô nhiễm trong khí thải.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818