Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tính vỏ bằng phân tử cong tứ giác đồng tham số

ThS. NGUYỄN VĂN HỒNG, ThS. VŨ CÔNG HOẰNG, TS. VŨ NGỌC QUANG

Tóm tắt


     Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu một chuyên đề khoa học về tình trạng thay đổi trạng thái kỹ thuật của máy xây dựng do tác động của các yếu tố khai thác như: Sử dụng nhiên liệu, vật liệu bôi trơn, nước làm mát, chế độ tải trọng khi sử dụng máy, chế độ chăm sóc kỹ thuật máy và điều kiện khí hậu nơi máy làm việc.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818