Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí đến mặt đường bê tông nhựa

ThS. TRẦN VĂN THIỆN, TS. NGUYỄN THỐNG NHẤT

Tóm tắt


     Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất cơ lý của mặt đường bê tông nhựa. Các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất của bê tông nhựa, trong đó đặc biệt chú trọng đến giá trị mô đun đàn hồi của bê tông nhựa.

     Kết quả thí nghiệm xác định mô đàn hồi tĩnh của bê tông nhựa (C20) được sử dụng phổ biến ở thành phố Hồ Chí Minh.

    Kết quả đo nhiệt độ trong các lỗ khoan trên mặt đường bê tông nhựa của đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818