Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ hội và thách thức trong việc phát triển nguồn nhân lực đường sắt đô thị Việt Nam đến 2030

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

Tóm tắt


      Việt Nam sử dụng công nghệ khác nhau trên mỗi tuyến đường sắt đô thị và chưa có cơ sở nào tại Việt Nam có thể đào tạo lao động để vận hành đường sắt đô thị. Việc  nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực để quản lý và khai thác đường sắt đô thị ở Việt Nam hiện nay là điều cần thiết.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818