Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 3 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp logistics tại Việt Nam

ThS. LÊ XUÂN TRƯỜNG

Tóm tắt


      Nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu tạo ra nhiều cơ hội rất lớn đồng thời cũng tạo ra những thách thức không nhỏ với sự phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh logistics tại Việt Nam. Sự phát triển kinh tế tác động đến quy mô thị trường dịch vụ logistics ngày càng mở rộng đem đến nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic của Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ logistic. Mặt khác những tập đoàn kinh doanh dịch vụ logistics lớn trên thế giới với bề dày kinh nghiệm, nguồn tài chính khổng lồ đang từng bước xâm nhập, củng cố chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, điều này đặt các doanh nghiệp trong nước trước những thách thức cạnh tranh gay gắt. Nghiên cứu của báo cáo này phân tích các yếu tố tạo ra sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong nước, đồng thời nghiên cứu các giải pháp mang tính chiến lược đề xuất các giải pháp phù hợp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh logistics Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818