Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 3 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu kích thước tấm bê tông xi măng mặt đường áp dụng cho đường giao thông nông thôn tại Hà Nội

TS. NGUYỄN DUY ĐỒNG, KS. NGUYỄN VŨ VIỆT

Tóm tắt


     Trong thực tế, khi đề cập đến ứng suất nhiệt cña tấm bê tông xi măng (BTXM) mặt đường khu vực Hà Nội, người ta thường dựa theo quy trình 22TCN 223-95 và lấy ∆T = 0,84h. Một số tác giả khác lại áp dụng các quy trình như: JTG D40-2002 của Trung Quốc, AASHTO của Mỹ, Road Note 29 của Anh... và thường chưa được thống nhất, chưa phù hợp với điều kiện khu vực Hà Nội. V́ vậy, nhóm tác giả đã tiến hành thu thập các số liệu về nhiệt độ và bức xạ của 10 năm gần đây (2003-2013) tại Hà Nội, đồng thời dựa trên cơ sở lý thuyết về sự truyền nhiệt để đánh giá sự ảnh hưởng của ứng suất nhiệt tới kích thước tấm BTXM mặt đường giao thông nông thôn tại Hà nội.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818