Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 3 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phần mềm Plaxis nghiên cứu tương tác giữa nền đường và công trình lân cận tại khu tái định cư Hòa Hiệp 3, TP. Đà Nẵng

KS. NGUYỄN THẾ NAM, TS. CHÂU TRƯỜNG LINH

Tóm tắt


       Bài báo tập trung nghiên cứu quan hệ làm việc giữa nền công trình với tải trọng tác dụng theo thời gian có liên quan tới sự ổn định công trình, phục vụ tới công tác tư vấn thiết kế và quản lý khai thác; đề xuất được phương pháp và mô hình tính toán ứng suất, biến dạng của nền đường, gia cố bằng vải địa kỹ thuật; đề xuất các kịch bản (tình huống) xây dựng công trình, đánh giá độ ổn định; từ đó đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, kiểm tra độ ổn định của biện pháp này, tương ứng với tải trọng, kết cấu móng công trình khác nhau trong khu dân cư.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818