Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 3 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ giữa các sai số trung phương trọng số đơn vị thu được từ kết quả bình sai dãy trị đo và dãy hiệu trị đo tương ứng trong đo lún công trình

PGS. TS. TRƯƠNG QUANG HIẾU

Tóm tắt


     Để nâng cao hiệu quả một số phương pháp đánh giá độ ổn định mốc đo biến dạng công trình, chúng tôi xây dựng công thức biểu diễn quan hệ giữa các sai số trung phương trọng số đơn vị , ; thu được từ kết quả bình sai dãy trị đo và dãy hiệu trị đo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818