Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 1+2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy: Tập trung ngành nghề chính là đóng mới và sửa chữa tàu biển

HOÀNG THẠCH

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818