Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 1+2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiện trạng cầu dây văng ở Việt Nam & sự cần thiết lắp đặt hệ thống quan trắc

PGS. TS. TỐNG TRẦN TÙNG

Tóm tắt


    Bài viết giới thiệu tổng quan về hiện trạng cầu dây văng ở Việt Nam, sự cần thiết phải thiết lập hệ thống quan trắc và một số kiến nghị liên quan.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818