Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 1+2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận dạng các nhân tố rủi ro trong xây dựng công trình giao thông đường bộ ở Việt Nam.

ThS. NCS. NGUYỄN VĂN CHÂU, GS. TS. VŨ ĐÌNH PHỤNG

Tóm tắt


     Các nhân tố rủi ro trong các dự án xây dựng nói chung và các dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ (XDCTGTĐB) nói riêng ở Việt Nam ngày càng nhiều. Vì vậy, quản lý rủi ro (QLRR) trong các dự án XDCTGTĐB là một vấn đề quan trọng và cần thiết, bởi vì nó giúp tránh được những thiệt hại không mong muốn và nâng cao lợi nhuận. Từ đó đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí và chất lượng khai thác sau này. Bài báo hướng đến mục tiêu là tổng quan về rủi ro và QLRR trong các dự án XDCTGTĐB trên thế giới và Việt Nam; nhận dạng các nhân tố rủi ro trong XDCTGTĐB ở Việt Nam phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818