Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 1+2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sử dụng vật liệu tại chỗ để thi công tường chắn đất có cốt có xét đến tuổi thọ công trình

TS. CHÂU TRƯỜNG LINH

Tóm tắt


 

    Bài báo giới thiệu thí nghiệm, phân tích, so sánh các chỉ tiêu cơ-lý-hóa của các mẫu đất đắp, đá mạt, cấp phối đá dăm lấy từ các mỏ đất được sử dụng phổ biến tại thành phố Đà Nẵng với các tiêu chuẩn (Pháp, Mỹ) nhằm định hướng sử dụng vật liệu đắp cho tường chắn đất có cốt (tường MSE). Mô phỏng sự ăn mòn lưới cốt thép tận dụng thép xây dựng CT5 với các tỉ lệ triết giảm tiết diện 0-5-10-15-20-25-30-35-40% để xác định cường độ chịu kéo và độ dãn dài còn lại tương ứng. Các kết quả trên được dùng mô phỏng tuổi thọ, sự vận động thoái hóa của ứng suất - biến dạng - chuyển vị của tường MSE thông qua phần mềm mã nguồn mở FLAC. Các số liệu tính toán có thể làm cơ sở tham khảo cho đơn vị tư vấn thiết kế khi thiết kế tường MSE trên địa bàn Đà Nẵng


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818