Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 1+2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu chế tạo máy cuốn ống gen phục vụ công nghệ bê tông dự ứng lực và kết quả kiểm định chất lượng.

PGS. TS. THÁI HÀ PHI, ThS. PHẠM TRỌNG HÒA, KS. PHẠM TRỌNG HÙNG

Tóm tắt


       Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu hoàn thiện, làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo máy cuốn ống gen phục vụ công nghệ bê tông dự ứng lực phù hợp với trình độ công nghệ chế tạo trong nước, đáp ứng các yêu cầu qui trình thi công các công trình giao thông vận tải, giá thành chỉ bằng 40% - 50% sản phẩm nhập ngoại chất lượng tương đương.(kết quả của đề tài NCKH cấp Bộ Giao thông Vận tải 2013: DT134022).

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818