Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những kết quả bước đầu về nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với hoạt động giao thông đường bộ

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818