Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực tế triển khai công ước SOLAS liên quan đến hoạt động TKCN trên biển tại Việt Nam

VISHIPEL .

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818