Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu ảnh hưởng của bơm điều chỉnh lưu lượng tự động linh hoạt theo tải trọng đến các thông số của hệ thống truyền động thủy lực

PHẠM TRỌNG HÒA, NGUYỄN ĐÌNH TỨ

Tóm tắt


        Hiện nay, trên các máy xây dựng hiện đại thường sử dụng bơm thủy lực có cảm biến tải trọng Load - Sensing (bơm LS) để điều chỉnh lưu lượng tự động linh hoạt theo tải trọng. Hệ thống truyền động thủy lực trên các máy xây dựng có sử dụng bơm LS cho phép sử dụng hiệu quả năng lượng, tăng năng suất và và chất lượng làm việc. Qua bài báo, nhóm tác giả muốn trình bày tóm tắt những kết quả đã đạt được trong việc nghiên cứu ảnh hưởng của bơm thủy lực điều chỉnh lưu lượng tự động linh hoạt theo tải trọng đến quá trình làm việc của hệ thống truyền động thủy lực trên các máy xây dựng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818