Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá độ phân tách hình ảnh thứ cấp của kính chắn gió ô tô bằng phương pháp thực nghiệm

ĐẶNG VIỆT HÀ

Tóm tắt


       Kính ô tô là một trong những linh kiện quan trọng c ó chức năng đảm bảo khả năng che chắn, bảo vệ cho người và hàng hóa. Riêng đối với kính chắn gió của ô tô thì yêu cầu về đảm bảo chất lượng quang học là rất quan trọng. Bài báo này đề cập tới đánh giá độ phân tách hình ảnh thứ cấp của kính chắn gió.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818