Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ diesel B2 trên bệ thử AVL-ETC

PHAN ĐẮC YẾN, PHAN TRUNG KIÊN, NGUYỄN HOÀNG VŨ

Tóm tắt


     Để đánh giá ảnh hưởng của hỗn hợp biodiesel B10, B20 tới các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ có thể sử dụng các phần mềm mô phỏng chuyên dụng. Tuy nhiên, mô hình mô phỏng cần phải được kiểm chứng, hiệu chỉnh bằng các dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm. Ngoài ra, kết quả thực nghiệm cũng nhằm lượng hóa tác động của B10, B20 đến các chỉ tiêu công tác của đối tượng nghiên cứu. Bài báo trình bày kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng của B10, B20 đến các chỉ tiêu công tác của động cơ diesel B2 trên bệ thử động cơ hạng nặng AVL-ETC tại Trung tâm Quốc gia Thử nghiệm khí thải Phương tiện cơ giới đường bộ (NETC)/Cục Đăng kiểm Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818