Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu xác định sức chịu tải của nền đất gia cố bằng trụ đất xi măng áp dụng cho công trình cầu đường

PHẠM VĂN HUỲNH

Tóm tắt


      Sử dụng trụ đất xi măng xử lý nền đất yếu hoặc làm nền móng cho các công trình xây dựng ngày càng phổ biến. Quan điểm tính hiện nay chưa làm rõ các cơ sở lý thuyết ứng suất giới hạn nên thường giả định miền phá hoại để xây dựng các công thức xác định sức chịu tải. Bài báo phân tích những tồn tại khi xác định cường độ giới hạn của nền đất gia cố bằng trụ đất xi măng, từ đó nghiên cứu xây dựng mô hình bài toán xác định sức chịu tải của nền đất gia cố bằng trụ đất xi măng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818