Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình toán về dòng phù sa lơ lửng do hoạt động của chân vịt tàu biển

NGUYỄN NGỌC HUỆ, NGUYỄN ANH TUẤN

Tóm tắt


     Thông thường, tốc độ bồi lắng của luồng tàu được xác định thông qua các mô hình tính toán về trường dòng chảy, trường sóng và chuyển động bùn cát để dự báo lượng bồi lắng luồng tàu do sóng biển, dòng phù sa từ các sông đổ ra. Tuy nhiên, lượng phù sa lơ lửng do hoạt động của tàu thì chưa được xem xét từ góc độ nghiên cứu trên mô hình toán. Kết quả nghiên cứu trên mô hình toán về dòng phù sa lơ lửng do hoạt động của chân vịt tàu cho thấy khối lượng bồi lắng do tàu chạy trên luồng rất đáng kể và số liệu này cần được cân được xem xét khi dự báo, theo dõi và lập kế hoạch duy tu nạo vét luồng hàng năm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818