Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng Styrene - Butadiene - Styrene đến các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường 60/70

NGUYỄN MẠNH TUẤN, TRẦN PHONG THÁI, TRẦN NGỌC HUẤN

Tóm tắt


       Hiện nay có rất nhiều vật liệu mới, đặc biệt các sản phẩm từ polime, được đưa vào mặt đường bê tông nhựa nhưng hiệu quả sử dụng vẫn còn chưa cao. Xuất phát từ điều này, một trong những vật liệu polime sử dụng ở nhiều nước trên thế giới là Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) được tìm hiểu khi đưa nhựa đường 60/70 ở Việt Nam, trong nghiên cứu này. Một số chỉ tiêu chính của nhựa đường polime như độ kim lún, nhiệt độ hóa mềm, độ đàn hồi, độ nhớt, độ ổn định lưu trữ và độ dính bám với đá được tiến hành thí nghiệm với 4 hàm lượng SBS khác nhau (2, 4, 6, và 8%) để thấy sự ảnh hưởng của hàm lượng SBS tới các chỉ tiêu kỹ thuật chính của nhựa đường. Bài báo này còn trình bày quá trình trộn SBS với nhựa đường 60/70 bằng thiết bị máy khuấy tốc độ cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818