Chi tiết về Tác giả

THANH THỦY, NGUYỄN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 1 (2019) - BAI BÁO
    Một số yêu cầu đối với phát triển năng lực dạy học cho giáo viên trung học phổ thông đáp ứng dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1 (2019) - BAI BÁO
    Thực trạng đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF