Chi tiết về Tác giả

ANH THUẤN, NGUYỄN

  • S. 1 (2019) - BAI BÁO
    Quy trình xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học Vật lí phần “Nhiệt học” lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
    Tóm tắt  PDF