Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN THANH THỦY

Tóm tắt


    Đánh giá kết quả học tập là một khâu quan trọng được thực hiện xuyên suốt trong quá trình dạy học dưới nhiều phương pháp khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm đối tượng và bối cảnh. Đánh giá kết quả học tập ở bậc đại học góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu đào tạo của nhà trường. Bài báo phân tích thực trạng của công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đưa ra các nhận định quan trọng để góp phần cải thiện kết quả học tập của sinh viên và chất lượng đào tạo của nhà trường. Các khái niệm liên quan được làm rõ để định hướng cho phân tích thực trạng     

Toàn văn: PDF