Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những thành tố của văn hóa toán học cần được rèn luyện và phát triển ở học sinh thông qua dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông

ĐỖ THỊ LAN ANH

Tóm tắt


    Dạy học ở nhà trường nói chung và dạy học môn Toán nói riêng hiện nay đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng học tập máy móc, sự giao lưu giữa thầy và trò, giữa trò và trò chưa được như mong muốn, chú trọng trang bị kiến thức, rèn kĩ năng Toán học, chưa quan tâm đúng mức việc giáo dục văn hóa toán học. Dạy học môn Toán không phải chỉ là dạy những tri thức toán học cho học sinh, mà còn dạy văn hóa toán học cho học sinh. Mục đích bài báo này là đưa ra quan niệm về văn hóa toán học, những thành tố của văn hóa toán học cần phát triển cho học sinh thông qua dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông     

Toàn văn: PDF