Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngôn ngữ nhạy cảm trong đào tạo tiếng Anh

TRẦN XUÂN ĐIỆP

Tóm tắt


    Nội dung cơ bản của Đường hướng giao tiếp đối với dạy ngôn ngữ (CLT) có thể cô đọng lại là: dạy ngôn ngữ không phải chỉ là để giao tiếp mà còn là thông qua giao tiếp. Mặc dù mới chỉ là những phát hiện ban đầu nhưng công trình đã cho 4 nhóm kết quả chủ yếu như sau: 1. Những từ\ ngữ phổ dụng nhưng căn cứ vào tình huống ngữ dụng cụ thể mà mang nghĩa nhạy cảm. 2. Các kí hiệu bằng chữ cái chỉ mức độ tính dục, khỏa thân, bạo hành, và ngôn ngữ tục tĩu trong các loại phim hiện hành ở Hoa Kì. 3. Một danh sách từ tiếng Anh có nghĩa kép, trong đó có một nghĩa nhạy cảm. 4. 6 loại phong cách được dùng để chỉ bộ phận cơ thể và chức năng sinh lí người. Để tạo cho người học một khả năng giao tiếp hữu hiệu trong hoàn cảnh thực thì việc mô tả ngôn ngữ trong chương trình đào tạo cần phải sát với đời sống thực của ngôn ngữ. Bài viết lập luận ủng hộ cho việc đưa khu vực nhạy cảm này vào chương trình đào tạo tiếng Anh ở Việt Nam nhằm rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa tiếng Anh trong nhà trường và tiếng Anh trong tình huống thực     

Toàn văn: PDF