Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số yêu cầu đối với phát triển năng lực dạy học cho giáo viên trung học phổ thông đáp ứng dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới

NGUYỄN THANH THỦY

Tóm tắt


    Trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay ngoài việc đào tạo mới, thì việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để phát triển năng lực dạy học cho giáo viên trung học phổ thông là con đường duy nhất của ngành giáo dục để thực hiện tốt việc giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông. Việc tổ chức bồi dưỡng để phát triển năng lực giáo viên phổ thông theo hình thức nào, tiêu chí đánh giá kết quả phát triển ra sao là quá trình hoạt động đã và đang được thực hiện tại một số cơ sở giáo dục trên cả nước. Vấn đề cốt lõi trong phát triển năng lực là xác định nhóm năng lực thiết thực phục vụ công tác dạy học hiệu quả và biện pháp tổ chức phát triển năng lực dạy học cho giáo viên đáp ứng yêu cầu cấp bách cho giáo dục hiện nay     

Toàn văn: PDF