Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên

NGUYỄN MINH TƯỜNG

Tóm tắt


   Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên trường trung học phổ thông chuyên là hoạt động cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng nhiệm vụ phát hiện, đào tạo học sinh năng khiếu, tài năng. Căn cứ vào yêu cầu về hoạt động dạy học, giáo dục và thực tiễn lao động sư phạm của người giáo viên trong nhà trường trung học phổ thông chuyên, chúng tôi xây dựng, đề xuất các nội dung bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp và đánh giá hiệu quả tác động của quá trình bồi dưỡng đến chất lượng đội ngũ     

Toàn văn: PDF